DOFINANSOWANIE DLA GMINY KUDOWA – ZDRÓJ, GMINY RADKÓW I GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Kudowa – Zdrój – Lidera projektu oraz dla Partnerów: Gminy Radków i Gminy Miejskiej Kłodzko, uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4829/VI/22 z dnia 24 stycznia 2022 w sprawie zmiany uchwały nr 4669/VI/21 z dnia 13 grudnia 2021, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców / beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.03.03.01-IZ.00-02-414/20 – II Runda).

Lider projektu:
Gmina Kudowa – Zdrój

Partnerzy:
Gmina Radków
Gmina Miejska Kłodzko

Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”
Beneficjent: Gmina Kudowa – Zdrój
Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0037/21
Całkowita wartość projektu: 8.281.707,71 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 6.586.480,29 zł

Więcej szczegółów na stronie:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPDS.03.03.01-IZ.00-02-414/20 – II Runda – zmiana listy 24.01.2022 r.