Strategia – Dorzecze Wisłoki

Poniżej zaprezentujemy Państwu najważniejsze informacje istotne dla sprawnej  współpracy w zakresie  zgłaszania projektów, które mają być podstawą do utworzenia dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.

 1. Projekty można będzie zgłaszać do systemu w terminie  do 31.10.2021 r.
 2. Każda gmina i powiat uzyska dostęp do systemu informatycznego, za pośrednictwem którego będzie wprowadzać projekty po podaniu hasła dostępu (tokenu). Tylko gminy i powiaty są uprawnione do wprowadzania projektów, a haseł do systemu nie można przekazywać podmiotom trzecim.
 3. Lista adresów dostępowych  znajdują się pod tym linkiemHasła do systemu zostaną przesłane emailem osobom merytorycznym wyznaczonym do kontaktów w gminach i powiatach.
 4. Uprawnione do zgłaszania do systemu projektów są wyłącznie  gminy i powiaty. Jednak projekty mogą być realizowane również  przez inne podmioty takie jak organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, itp.  W związku z powyższym  zalecamy opublikowanie informacji o możliwości składania projektów na BIP Urzędu oraz indywidualne powiadomienie istotnych podmiotów z terenu  JST.
 5. Podmioty zewnętrzne mogą wypełnić formularz projektu w wersji papierowej  lub elektronicznej (word – patrz pkt. 11)  i przekazać go do wprowadzenia do Urzędu Gminy lub Starostwa PowiatowegoNie można przekazywać tokenów osobom nieupoważnionym.
 6. Projekty mogą być zgłaszane jeżeli  podmioty je realizujące wyrażają na to zgodę np. nie można zgłosić projektu dot. budowy inkubatora przedsiębiorczości przez instytucję otoczenia biznesu jeżeli nie wyraża ona na to zgody lub o tym nie wie.  Zabezpieczenie wyrażenia zgody przez podmioty zewnętrzne jest obowiązkiem gminy lub powiatu. 
 7. Minimalna  całkowita wartość projektu  wynosi 500 tys. zł
 8. Zalecamy aby projekty miały charakter ponadlokalny tzn. aby rozwiązywały problemy dot. więcej niż jednej jednostki. Z Deklaracji Współpracy w Zakresie Przygotowania  i  Realizacji Porozumienia Terytorialnego „Dorzecze Wisłoki” wynika, że wspólne obszary współpracy dotyczyć będą przede wszystkim:
  1) poprawy jakości powietrza, w tym ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego wśród narażonych na nie gospodarstw domowych,
  2) rozwoju energii odnawialnej,
  3) prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
  4) rozwijanie potencjału technologiczno-inwestycyjnego, systemów komunikacyjnych,
  5) prowadzenie działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym realizacja akcji edukacyjnych podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków,
  6) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, stanowiących podstawę dla rozwoju rekreacji, turystyki, kultury i sportu oraz produkcji żywności ekologicznej wysokiej jakości,
  7) zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości cyfrowych usług publicznych.
 9. EffiCon przygotował dla Państwa również  wykaz przykładowych typów projektów wraz z przyporządkowanymi do nich  kategoriami interwencji  dot. przyszłej perspektywy finansowej 2021-2029, która znajduje się pod tym linkiemUWAGA: lista kategorii interwencji nie jest pełna w porównaniu do formularza projektu, a lista przykładowych projektów nie limituje w żaden sposób Państwa zamierzeń projektowych.
 10. W związku z powyższym nie więcej niż 5 projektów powinno dotyczyć obszarów innych niże wymienione w punkcie powyżej.
 11. Wzór formularza projektowego w wersji word znajduje się pod tym linkiem.  Zalecamy zapoznanie się z formularzami ponieważ w jego treści znajduje się również instrukcja wypełniania.
 12. Zachęcamy aby przed przystąpieniem  do wypełniania formularza projektu w systemie informatycznym  zapoznać się  się z treścią formularza projektowego (patrz pkt. 8), zgromadzić  niezbędne  informacje oraz zapoznać się z technicznymi aspektami dot. funkcjonowania systemu, które znajdują się pod tym linkiem  (patrz też zakładka w  menu  w prawym górnym rogu strony).
 13. UWAGA WAŻNE !!!! W przypadku pracy na jednym komputerze z większą ilością projektów  (używanie wielu tokenów) konieczne  jest  wyłącznie  w przeglądarce cookies lub praca w trybie prywatnym lub incognito. (Szczegóły znajdują się  w opis systemu informatycznego  – pkt. 4)
 14. Testowa wersja systemu znajduje się pod adresem https://testowywisloka.webankieta.pl . Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami.