DOTACJA DLA GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA BUDOWĘ SIECI DRÓG ROWEROWYCH

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Kąty Wrocławskie, uchwałą ZWD nr 1315/VI/19 z dnia 15 października 2019 r., w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, otrzymał dofinansowanie w ramach naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

 

Tytuł projektu:Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Nr projektu: RPDS.03.04.02-02-0007/19

Całkowita wartość projektu: 1.697.512,64 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.424.066,74 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,51830,idmp,1690,r,r

Szanowni Państwo,

informujemy, że termin zgłaszania propozycji projektów dla Inicjatywy Sudety 2030 został przesunięty do 21.02.2020. 

Formalne przesunięcie terminu będzie możliwe po przesłaniu na adres sudety2030@efficon.pl klauzuli, która została Państwu przekazana w korespondencji email.

Prosimy jednak o kontynuowanie intensywnej pracy na propozycjami projektów !!!