KANALIZACJA DESZCZOWA W JELCZU-LASKOWICACH – PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH DOTACJI UNIJNEJ

Opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Jelcz-Laskowice projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5. Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS. 04.05.02-IZ.00-02-354/19) uchwałą nr 2323/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr 1532/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r.

Tytuł projektu„Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach”

Beneficjent: Gmina Jelcz-Laskowice

Nr projektu: RPDS.04.05.02-02-0005/19

Całkowita wartość projektu: 2.525.249,21 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 2.145.416,33 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://zitwrof.pl/wiadomosci/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-kolejno-najwieksza-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-zmiana-listy-z-dnia-13-lipca-2020/