POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Z DOTACJĄ W RAMACH KONKURSU NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU „UCZELNIA DOSTĘPNA”

NCBR ogłosiło wyniki w ramach konkursu „Uczelnia dostępna”. Dofinansowanie przyznane zostało tylko 85 projektom na łączną kwotę ponad 300 mln zł. Wśród nich znalazł się projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia otrzyma ponad 14 mln zł, które zostaną przeznaczone na przeszkolenie ponad 2.5 tys pracowników i studentów, a celem szkoleń ma być poprawienie obsługi niepełnosprawnych studentów oraz stworzenie dla nich przyjaznych warunków do studiowania na PW.

Konkurs  w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”.

Tytuł projektu„Politechnika nowych szans”

Beneficjent: Politechnika Wrocławska

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-A054/19

Całkowita wartość projektu: 14.803.620,94 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 14.359.512,31zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/wyniki-oceny-merytorycznej-w-konkursie-powr030500-ip08-00-dos19-pt-uczelnia-dostepna-lista/

Szanowni Państwo,

informujemy, że termin zgłaszania propozycji projektów dla Inicjatywy Sudety 2030 został przesunięty do 21.02.2020. 

Formalne przesunięcie terminu będzie możliwe po przesłaniu na adres sudety2030@efficon.pl klauzuli, która została Państwu przekazana w korespondencji email.

Prosimy jednak o kontynuowanie intensywnej pracy na propozycjami projektów !!!