- Efficon - http://efficon.pl -

Prelegenci

Andrzej Brzozowy

Ekspert  i praktyk w zakresie rozwoju terytorialnego (polityka miejska, rewitalizacja, rozwój regionalny, rozwój lokalny) oraz funduszy europejskich. W latach 2003-2016 pracował w Ministerstwie odpowiedzialnym za dział administracji rządowej rozwój regionalny, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery (od 2013 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju).
Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i innych dokumentów strategicznych, raportów, programów i regulacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast, rewitalizacji, rozwoju lokalnego, regionalnych i krajowych programów operacyjnych.
Od 2015 do 2019 r. członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Prelegent, uczestnik i organizator konferencji, seminariów i innych wydarzeń w Polsce i za granicą. Współautor i ekspert w projektach wspierania krajów w zakresie budowania systemów rozwoju regionalnego (Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra i in.). Doświadczony trener i wykładowca – kilkadziesiąt przeprowadzonych autorskich szkoleń i warsztatów dotyczących polityki miejskiej, rewitalizacji, zarządzania i in.
 
Przemysław Malczewski

 

Ekspert i praktyk, zawodowo planista przestrzenny, obecnie zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego.Od 15 lat kariery zawodowej, będąc zwolennikiem jak szerokiej transformacji cyfrowej, zajmuje się zastosowaniem i wdrażaniem systemów informacji przestrzennej GIS, jako narzędzi wspomagających procesy decyzyjne na podstawie analizy danych przestrzennych.
Posiadam doświadczenia w zastosowaniu GIS dla działalności projektowej m.in. dla planowania przestrzennego, wspierania prowadzenia polityki rozwoju w ujęciach terytorialnych, rozwoju systemów infrastruktury transportowej, w procesach administracyjnych, w zakresie działań biznesowych opierających swoją działalność o lokalizację, optymalizacji działalności, analiz otoczenia konkurencyjnego czy analiz potencjału rynku, posiadam również kilkuletnie doświadczenie w dydaktyce akademickiej. Posiadam licencję egzaminatora ECDL EPP GIS oraz ukończony kurs krajowego konsultanta z zakresu wdrażania krajowej infrastruktury przestrzennej.
Tak ugruntowane umiejętności techniczne staram się przekładać na rzecz wsparcia decyzji dla kształtowania polityki rozwoju samorządu województwa dolnośląskiego. Mam na swoim koncie udział w przygotowaniach projektów regionalnych polityk rozwoju od strategii, poprzez plany i programy. Mam również od wielu lat możliwość współudziału w działaniach projektowych w skali międzynarodowej i międzyregionalnej poprzez projekty rozwojowe realizowane w ramach funduszy europejskich.

Dr Marek Obrębalski

 

 

Począwszy od 1990 roku podejmuje wiele prac na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej jako ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Systemu Analiz Samorządowych. W latach 2006-2010 będąc Prezydentem Miasta Jeleniej Góry pełnił ponadto wiele ważnych funkcji w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych gremiach samorządowych, w tym m.in.: członka Zarządu Związku Miast Polskich, wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP oraz członka Komitetu Politycznego Rady Gmin i Regionów Europy.
Od 2010 roku jest radnym Sejmiku Dolnośląskiego, obecnie jego wiceprzewodniczącym.Pracownik Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu społecznych, gospodarczych i przestrzennych problemów rozwoju lokalnego i regionalnego, a także zagadnień metodologicznych statystyki regionalnej.
Realizując zadania w zakresie rozwoju ogólnokrajowego systemu statystyki regionalnej współtworzył m.in. Bank Danych Lokalnych GUS. W latach 2007-2011 był m.in. współprzewodniczącym Zespołu ds. Statystyki Publicznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a w latach 2011-2015 członkiem tegoż zespołu.Inicjuje oraz uczestniczy aktywnie w wielu pracach na rzecz rozwoju regionu dolnośląskiego będąc m.in. wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, członkiem Komitetu Monitorującego RPO województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020, przewodniczącym Komitetu Ekspertów ds. Strategii Dolny Śląsk 2030 oraz członkiem Rady Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Jest autorem wielu strategii rozwoju gmin i powiatów.

Ireneusz Ratuszniak

 

 

Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju regionalnego, rewitalizacji i oceny projektów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w pracy w Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych UPWr. Ekspert z listy Marszałka Województwa Dolnośląskiego w dziedzinie rozwój regionalny oraz analiza finansowa. Doradca Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie Programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia. Obecnie Prezes Zarządu „EffiCon sp. z o.o.” s.k. z siedzibą we Wrocławiu.
Autor i współautor m.in.: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej i Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, programów wojewódzkich strategii rozwoju gmin,  lokalnych i gminnych programów rewitalizacji, studiów wykonalności oraz szeregu recenzowanych publikacji naukowych.