SUDETY2030

Drukuj stronę Drukuj stronę

Wortal   Sudety2030.net  jest centrum informacji dot. współpracy  przy opracowywaniu Programu Wykonawczego do Strategii Sudety 2030.

Wortal prowadzony jest przez EffiCon sp. z o.o.” s.k. na podstawie podpisanych z gminami i powiatami umów.  Poniżej zaprezentujemy Państwu najważniejsze informacje istotne dla sprawnej  współpracy dot. w szczególności zgłaszania projektów, które mają być podstawą do utworzenia Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030.  

 1. Projekty można będzie zgłaszać do systemu w terminie od 16.12.2019 r. do 31.01.2020 r. Termin ten został wydłużony dla Państwa na wniosek Komitetu Sterującego Inicjatywy Sudety 2030 z 16.01.2020 r. do 31.01.2020 r. Wydłużenie terminu będzie musiało być potwierdzone przez gminy i powiaty, które już podpisały umowę z EffiCon. W tej sprawie będziemy się z Państwem indywidualnie kontaktować.
 2. Zgłaszane projekty będę oceniane i weryfikowane przez  EffiCon, Komitet Sterujący Inicjatywy Sudety 2030 oraz potencjalne podmioty finansujące  np.: samorząd województwa, ministerstwa, Komisja Europejska). Z tego powodu powinny to być przedsięwzięcia dojrzałe co najmniej w fazie koncepcyjnej. Proszę unikać tzw. listy życzeń.
 3. Każdy powiat i gmina uzyska dostęp do systemu informatycznego, za pośrednictwem którego będzie wprowadzać projekty po podaniu hasła dostępu (tokenu). Tylko gminy i powiaty są uprawnione do wprowadzania projektów, a haseł do systemu nie można przekazywać podmiotom trzecim.  Lista adresów dostępowych  oraz nazwiska Państwa opiekunów w EffiCon i ich dane kontaktowe  znajdują się pod tym linkiem. Hasła do systemu zostaną przesłane emailem osobom merytorycznym wyznaczonym do kontaktów w gminach i powiatach.
 4. Suma  wartości całkowitych projektów wprowadzonych do systemu przez indywidualną gminę lub powiat  nie może przekroczyć wartości alokacji dla indywidualnej gminy lub powiatu ustalonej przez Komitet Sterujący Inicjatywy Sudety 2030. W przypadku przekroczenia limitu EffiCon usunie z listy ostatnie wprowadzone projekty tak aby suma wartości projektów była nie większa niż wyznaczona alokacja. Pod tym linkiem znajduje się informacja o limitach alokacji w podziale na gminy i powiaty (patrz też zakładka w  menu Sudety 2030 w prawym górnym rogu strony).
 5. Istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy powiatami i gminami. O takiej sytuacji należny powiadomić EffiCon najpóźniej do 31.01.2020 r. wskazując docelową gminę lub powiat  i wartości przesuwanych środków. Dla przykładu, jeżeli gmina X zdecyduje się oddać gminie Y 200 tys. PLN i powiatowi Z 100 tys. PLN to gmina X musi poinformować EffiCon o tym fakcie.
 6. Uprawnione do zgłaszania do systemu projektów są wyłącznie powiaty i gminy. Jednak zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Inicjatywy Sudety 2030 projekty mogą być realizowane również  przez inne podmioty takie jak organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, itp.  W związku z powyższym oraz wytycznymi Komitetu Sterującego zalecamy opublikowanie informacji o możliwości składania projektów na BIP Urzędu Gminy lub Starostwa Powiatowego oraz indywidualne powiadomienie istotnych podmiotów z terenu powiatu i gminy.
 7. Podmioty zewnętrzne mogą wypełnić formularz projektu w wersji papierowej  lub elektronicznej (word – patrz pkt. 11)  i przekazać go do wprowadzenia do Urzędu Gminy lub Starostwa Powiatowego. Nie można udostępniać hasła (tokenu) podmiotom zewnętrznym. 
 8. Rekomendujemy i zachęcamy Państwa do zgłaszania projektów, które będą miały znaczenie ponadlokalne w rozumieniu strategii Sudety 2030. W przypadku tego typu projektów mogą znaleźć się zamierzenia projektowe, na przykład dot. modernizacji linii kolejowych, których budżety wykraczają znacząco poza limity wskazane przez Komitet Sterujący Inicjatywy Sudety 2030 dla pojedynczych gmin i powiatów. W takim przypadku,  na zasadzie wyjątku prosimy o wypełnienie formularza projektu pod adresem projekty.sudety2030.netDla takich projektów można uzyskać indywidualny token  od opiekuna w EffiCon.
 9. Projekty mogą być zgłaszane jeżeli  podmioty je realizujące wyrażają na to zgodę np. nie można zgłosić projektu dot. budowy inkubatora przedsiębiorczości przez instytucję otoczenia biznesu jeżeli nie wyraża ona na to zgody lub o tym nie wie.  Zabezpieczenie wyrażenia zgody przez podmioty zewnętrzne jest wewnętrznym obowiązkiem gminy / powiatu. 
 10. Minimalna wartość projektu społecznego wynosi 100 tys. PLN, a projektu infrastrukturalnego 500 tys. PLN. 
 11. Wzór formularza projektowego w wersji word znajduje się pod tym linkiem, a w wersji pdf pod tym linkiem. EffiCon przygotował dla Państwa przykładowe opisy projektów. Są one dostępne pod tymi linkami:  1,  2,  3,  45 Zalecamy zapoznanie się z formularzami ponieważ w ich treści znajduje się również instrukcja wypełniania. 
 12. EffiCon przygotował dla Państwa również  wykaz przykładowych typów projektów wraz z przyporządkowanymi do nich  kategoriami interwencji  dot. przyszłej perspektywy finansowej 2021-2029, która znajduje się pod tym linkiem. UWAGA: lista kategorii interwencji nie jest pełna w porównaniu do formularza projektu, a lista przykładowych projektów nie limituje w żaden sposób Państwa zamierzeń projektowych.
 13. Zachęcamy aby przed przystąpieniem  do wypełniania formularza projektu w systemie informatycznym  zapoznać się  się z treścią formularza projektowego (patrz pkt. 11), zgromadzić  niezbędne  informacje oraz zapoznać się z technicznymi aspektami dot. funkcjonowania systemu, które znajdują się pod tym linkiem  (patrz też zakładka w  menu Sudety 2030 w prawym górnym rogu strony).
 14. UWAGA WAŻNE !!!! W przypadku pracy na jednym komputerze z większą ilością projektów  (używanie wielu tokenów) konieczne  jest  wyłącznie  w przeglądarce cookies lub praca w trybie prywatnym lub incognito. (Szczegóły znajdują się  w opis systemu informatycznego  -patrz pkt. 4)
 15. EffiCon przygotował dla Państwa listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, które znajdują się w FAQ. Będzie ona aktualizowana w miarę jak będą pojawiać się nowe pytania od Państwa.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z EffiCon. W sprawach dot. poszczególnych powiatów i gmin prosimy o kontakt z przydzielonym opiekunem. W przypadku pytań systemowych prosimy wysyłanie pytań na adres  sudety2030@efficon.pl. UWAGA: przed zadaniem pytania prosimy sprawdzić czy odpowiedź na to pytanie nie znajduje się na niniejszym Wortalu lub w opublikowanych dokumentach.