- Efficon - http://efficon.pl -

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

 1. Jaki jest cel zgłaszania projektów ?
  Projekty zgłaszają Powiaty i Gminy tworzące Inicjatywę Sudety 2030 w celu określenia realnych potrzeb finansowych i projektowych, które są potrzebne do opracowania Programu Wykonawczego do Strategii Sudety 2030. Inicjatywa Sudety 2030 będzie wnioskować o finansowanie  Programu Wykonawczego ze środków krajowych i Unii Europejskiej  (perspektywa 2021-2027). 
 2. Kto może zgłosić projekt?
  Odp. Tylko Powiaty i Gminy są uprawnione do zgłaszania projektów 
 3. Kto może realizować projekt?
  Odp. Każdy podmiot, który realizuje projekt wpisujący się w Strategię Sudety 2030 i zaakceptowany przez Powiat / Gminę. 
 4. Czy projekt może być realizowany poza obszarem Inicjatyw Sudety 2030.
  Odp. Tak. Kluczowe jest rozstrzygnięcie czy projekt jest realizowany na rzecz Inicjatywy Sudety 2030. Przykładem takich projektów będą np. zagraniczne misje gospodarcze, szkolenia dla administracji lokalnej z terenu Inicjatywy Sudety 2030 realizowane poza terenem Inicjatywy. 
 5. Czym różni się realizacja projektu na rzecz więcej niż jednej Gminy / Powiatu od projektu partnerskiego?
  Odp.Realizacja projektu na rzecz więcej niż jednego Powiatu / Gminy dot.  sytuacji, w której jeden podmiot wdraża przedsięwzięcie skierowane do większej liczby gmin np. szkolenie dla mieszkańców. Jednocześnie taki projekt nie jest projektem partnerskim ponieważ nie angażuje w realizację większej niż 1 liczby podmiotów.
 6. Jak długo będzie można zgłaszać projekty i w jaki sposób to zrobić?
  Odp. Projekty można zgłaszać od 16.12.2029 r. do 31.01.2020 r. za pośrednictwem systemu informatycznego. Po tym terminie system zostanie wyłączony
 7. Jak uzyskać dostęp do systemu informatycznego ?
  Odp.Dostęp można uzyskać po wpisaniu indywidualnego dla Powiatu/ Gminy adresu w przeglądarce internetowej. Lista adresów znajduje się pod tym linkiem. Konieczne będzie też podanie hasła (tokenu), który będzie również loginem dla projektu w przypadku konieczności jego uzupełnienia/poprawy. Tokeny zostaną przekazane przez opiekunów w EffiCon uprawnionym przedstawicielom w Powiatach i Gminach. 
 8. Czy mogę przekazywać tokeny podmiotom innym niż Urząd Gminy lub Starostwo Powiatowe.
  Odp. Nie. Całkowitą odpowiedzialność za tokeny ponoszą osoby wyznaczone do kontaktów z EffiCon w Powiecie / Gminie. 
 9. Po wpisaniu tokenu na stronie dostępowej uzyskuję odpowiedź „Nieprawidłowy kod. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z autorem kwestionariusza”.
  Odp. Proszę sprawdzić czy nie jest włączony Capslock. Rekomendujemy kopiowanie tokenów z przekazanego przez EffiCon arkusza xls.
 10. W trakcie poprawy projektu pojawił się projekt, który nie jest do niego przyporządkowany ?
  Odp. Przeglądarka zapamiętała w plikach cookies token, który był wcześniej wykorzystywany. Proszę przed przystąpieniem do wpisywania projektów wykasować pliki cookies lub włączyć w przeglądarce tryb pracy „in cognicto”. 
 11. Czy mogę pozostawić niewypełnione pola w formularzu ?
  Odp.Nie. Wszystkie pola muszą być wypełnione treścią zgodnie z instrukcją, która znajduje się przy każdym polu. W niektórych przypadkach należy wpisać lub wybrać opcję „nie dot” zgodnie z instrukcją.  
 12. Chcemy zgłosić  projekt modernizacji linii kolejowej, której wartość budżetu przekracza naszą alokację?
  Odp. W pierwszej kolejności podmiot zgłaszający tj. Powiat lub Gmina musi mieć zgodę na zgłoszenie takiego projektu przez podmiot realizujący. Jeżeli taka zgoda została  udzielona to takie projekty prosimy zgłaszać do systemu pod adresem: projekty.sudety2030.net. Token do wpisania projektu zostanie przekazany indywidualnie przez opiekuna Powiatu/Gminy w EffiCon.
 13. Czy istnieją ograniczenia wartości zgłaszanych projektów ?
  Odp. Tak, dla projektu infrastrukturalnego minimalna wartość  to 500 tys. zł, dla projektu społecznego minimalna wartość to  100 tys. zł. 
 14. Czy liczba zgłoszonych projektów jest w jakikolwiek sposób limitowana?
  Tak. Ten limit to wartość całkowita projektów, która nie może przekroczyć limitu kwoty  dla  Powiatu / Gminy ustalonej przez Komitet Sterujący Inicjatywy Sudety 2030. Limit dotyczy projektów infrastrukturalnych (80% wartości całego limitu) i projektów społecznych (20% całego limitu). Limity środków w podziale na Powiaty i Gminy dostępne są pod tym linkiem 
 15. Wprowadziłem i wysłałem projekt do systemu. Czy mogę go uzupełnić, poprawić ?
  Odp.  Tak. W tym celu należy zalogować się z wykorzystaniem tokenu przyporządkowanego do projektu i wprowadzić zmiany, a następnie zrealizować procedurę wyślij. Można dokonywać jednej zmiany w projekcie ciągu dnia, ponieważ  zmienione dane  zaktualizują się w systemie następnego dnia kalendarzowego.  Należy pamiętać o wykasowaniu plików cookies lub pracy w trybie „in cognito”
 16. Z jakiego powodu termin rozpoczęcia projektów to 2021 rok, a zakończenia 2029 r ?
  Wynika to z okresu wdrażania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 (+2).
 17. Wpisuję w budżecie projektu jego wartość całkowitą 5 263 200. System wskazuje, że jest to błąd.  Odp. Wartość całkowitego budżetu projektu podajemy w tys. PLN.  Z tego powodu właściwa wartość, która powinna być podana to 5 263 
 18. Gdzie znajdę aktualną wersję Strategii Sudety 2030 ?
  Odp. Link do strategii znajduje się w instrukcji do pytania 13 formularza projektowego
 19. Mój projekty wpisuje się w kilka celów Polityki Spójności UE w okresie 2021-2027 (pytania 14-18). Czy powinienem wybrać wszystkie pasujące kategorie interwencji ?
  Nie. Należy wybrać jedną najbardziej adekwatną kategorię interwencji. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć nie dotyczy. Uwaga. EffiCon przygotował dla Państwa zestaw kategoriami interwencji  z przyporządkowanymi do nich typowymi przykładami projektów. 
 20.  Uważam, że wszystkie moje projekty są najważniejsze dla gminy. Czy mogę zgłosić ich tylko 5 ?  Czy mogę nadać im wszystkim wagę 3 (zgodnie z pytaniem nr 19) ?
  Odp. Liczba projektów nie jest limitowana. Jedyny limit dot. sumy ich wartości dla Powiatu / Gminy. Nie można też nadać jednemu projektowi tej samej wagi za wyjątkiem wagi 0 (zero), która może powtarzać się wielokrotnie. Jeżeli okaże się, że w zestawieniu znajdą się np. dwa projekty z wagą 3 to EffiCon na etapie weryfikacji dla jednego z tych projektów przypisze wagę 0 (zero). Będzie to projekt, który został  później zgłoszony do systemu. 
 21. Gmina X zgłosiła, że nie wykorzysta swojego limitu środków. Czy możemy  je wykorzystać w gminie Y.
  Odp. Tak.  Należy jednak zgłosić ten fakt  do EffiCon najpóźniej w dniu zakończenia zgłaszania projektów tj. 31.01.2020. Zgłasza gmina, która oddaje środki, w tym przypadku X,  informując komu je przekazuje, w tym przypadku gminie Y. 
 22. Zakończyłem wpisywać projekt. Jak mogę pobrać pdf z jego wydrukiem.
  Odp. Link do pdf z wydrukiem projektu znajduje się w prawym górnym rogu ekranu z komunikatem kończącym wypełnianie formularza. 
 23. Zgłosiłem projekt, ale nie chcemy go ostatecznie umieścić w systemie. Co zrobić ?
  Odp. Proszę zgłosić ten fakt opiekunowi projektu w EffiCon podając token przyporządkowany do projektu. Opiekun usunie projekt z systemu. Przyporządkowany do usuniętego projektu token straci ważność. 
 24. Jak wiemy linia demarkacyjna jasno dzieli możliwość ubiegania się o środki unijne dla aglomeracji. I tak  – duże aglomeracje –  nie mają  możliwości korzystania ze środków tzw. „Regionalnych” ani tzw. „wiejskich” na budowę sieci kanalizacyjnych w ramach obszaru wyznaczonego przez aglomerację. Jedynym możliwym źródłem jest POIiŚ. Jeśli dobrze zrozumiałam podejście „Sudety 2030” będą (jeśli będą) to środki regionalne. Więc czy zasadnym jest planowanie projektów dot. kanalizacji w ramach dużych aglomeracji?
  Odp. Linia demarkacyjna do przyszłej perspektywy finansowej nie jest ustalona, więc proszę zgłaszać również projekty dot. kanalizacji. Ostateczne ustalenie ich kwalifikowalności nastąpi na etapie późniejszym pracy nad Programem Wykonawczym Inicjatywy Sudety 2030. Dodatkowo nie można wykluczyć finansowania instrumentu terytorialnego dla Sudetów 2030 ze środków Programów Krajowych. Proszę w opisie projektu wpisać jakiej aglomeracji z KPOŚK on dotyczy
 25. Jak traktować budowę wielofunkcyjnych boisk i obiektów sportowych, modernizacji płyt stadionowych nie zlokalizowanych przy placówkach oświatowych?
  Realizacja projektów musi przyczyniać się do celów wynikających z opisu kategorii interwencji.
  W przypadku wskazanych obiektów sportowych pozaszkolnych  może to być ew. związane z włączeniem społecznym lub rewitalizacją.  Jednak obiekty te muszą być wykorzystywane w tym właśnie celu (włączenie społeczne, rewitalizacja (LPR)). Oczywiście nie musi to być 100 % wykorzystanie tych obiektów, jednak w przyszłości może to się wiązać z obniżeniem poziomu dofinansowania np. proporcjonalnie do czasu w jakim obiekty będą wykorzystywane na inne cele (ligowe zawody sportowe). Przyjmując, że wskazane wyżej założenie będzie spełnione to możecie Państwo zakwalifikować projekt do:
  – Cel 4 – Kategoria  091 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego
  – Cel 5 – Kategoria – 131 Fizyczna regeneracja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych  (Rewitalizacja wynikająca z LPR).
  W przypadku budowy centrum turystyczno –  rekreacyjnego z boiskami sportowymi  możliwą kategorią interwencji  w zależności od oferty centrum może być:
  – Cel 5 128 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i powiązanych usług turystycznych albo 129 Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury (mniej rekomendowane)
 26.  Czy cross – financing  będzie obowiązywał i czy należy opisywać w formularzu wniosku
  Na tym etapie nie ma potrzeby tak szczegółowego opisu projektu. Najważniejsze są informacje dot.realizacji celów funduszy wiodących tj. na przykład celów jakie realizuje projekt infrastrukturalny (finansowany głównie w ramach EFRR)
 27. W alokacji gminy nie wykorzystam limitu środków na projekty społeczne. Czy mogę je przesunąć na projekty infrastrukturalne ?
  Nie ma takie możliwości. Podział alokacji środków na projekty infrastrukturalne i społeczne wynika z decyzji Komitetu Sterującego Inicjatywy Sudety 2030. 
 28. Jaki jest udział dotacji w budżecie formularza projektowego ?
  W formularzu projektowym podajemy całkowite wartości projektów. Zwracamy uwagę na fakt, że alokacje to również kwota wydatków całkowitych. 
 29. Czy waga projektu dla podmiotu zgłaszającego dot. tylko projektów społecznych czy infrastrukturalnych ?
  Waga projektów dla podmiotu zgłaszającego dotyczy wszystkich projektów jakie gmina / powiat zgłosi do systemu. Proszę pięciu najbardziej priorytetowym projektom nadać wg skali ważności wagi od 1 do 5. Dla pozostałych projektów proszę wpisać 0 (zero). Wpisanie wartości 0 (zero) nie dyskwalifikuje projektu. 
 30. Alokacja do dyspozycji gminy to kwota 41720849 PL. Zgodnie z instrukcją wypełnia formularzu projektu pkt. 9 Budżet – wskazana kwota musi być liczbą całkowitą. W świetle tego zapisu to kwota alokacji(suma wartości wszystkich projektów) ma być zawyżona czy zaniżona do liczby całkowitej tzn. 41 720 000 PLN czy 41 721 000 PLN?
  Odp. Zgodnie z instrukcją kwoty brutto projektów wykazują Państwo w tys. PLN. Projekt o wartości 1 500 000 PLN przyjmie wartość 1 500 tys. PLN. Wobec powyższego suma wszystkich Państwa projektów musi wynieść 41 721 tys. PLN.  (kwotę 41 720,849 tys. PLN zaokrąglamy do pełnych tysięcy w górę, zgodnie z zasadami matematycznymi robimy tak, gdy po przecinku znajduje się cyfra od 5 do 9).
 31. Nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
  Odp. Jeżeli  na stronie sudety2o30.net, w FAQ oraz opisie systemu informatycznego oraz instrukcji wypełniania pól w formularzu wniosku nie ma odpowiedzi na pytanie uprzejmie prosimy o wysłanie pytania na adres sudety@efficon.pl. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe, jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych.