1 miejsce na liście projektów E-usług publicznych!

1 miejsce na liście projektów E-usług publicznych!

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5498/V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne , Poddziałania 2.1.1. E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17)

Do konkursu mogły być zgłaszane również projekty, zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia. Wśród 17 wybranych projektów znalazł się tylko jeden, który realizowany będzie przez placówkę służby zdrowia. Jest to projekt przygotowany przez zespół EffiCon dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Otrzymał on najwyższą liczbę punktów, co uplasowało go na 1 miejscu wśród wszystkich projektów zgłoszonych do dofinansowania.

Beneficjent:      Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Tytuł projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez

                            wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Dolnośląskim   

                            Centrum Onkologii we Wrocławiu”

Nr projektu:      RPDS.02.01.01-02-0065/17

Całkowita wartość projektu: 2 592 715,80 zł

Kwota dofinansowania: 2 196 976,61 zł

 GRATULUJEMY!!!

Więcej informacji na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-poddzialania-2-1-1-e-uslugi-publiczne-konkursy-horyzontalne/