CENTRUM KULTURY W KAMIENNEJ GÓRZE, CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA, GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY Z DOFINANSOWANIEM NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO!

Trzy projekty przygotowane przez zespół EffiCon dla Centrum Kultury w Kamiennej Górze i Gminie Nowa Ruda oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy, uchwałą nr 2325/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 1653/VI/20 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  zostały wybrane do dofinansowania  w ramach  Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (Samorządowe Instytucje Kultury), nabór nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-355/19 i otrzymały łącznie ponad 3,3 mln zł zajmując miejsca 2, 3 oraz 5 na liście wybranych projektów.

 

Tytuł projektu: „Doposażenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze celem poprawy jakości oraz poszerzenia oferty kulturalnej”

Beneficjent: Centrum Kultury w Kamiennej Górze

Nr projektu: RPDS.04.03.04-02-0002/19

Całkowita wartość projektu: 1.373.795,10 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.086.736,08 zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-dziedzictwo-kulturowe-434-dziedzictwo-kulturowe-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-samorzadowe-instytucje-kultury/

 

Tytuł projektu: „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”

Beneficjent: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

Nr projektu: RPDS.04.03.04-02-0008/19

Całkowita wartość projektu: 2.698.240,84zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.758.094,85 zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-dziedzictwo-kulturowe-434-dziedzictwo-kulturowe-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-samorzadowe-instytucje-kultury/

 

Tytuł projektu: „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy

Nr projektu: RPDS.04.03.04-02-0007/19

Całkowita wartość projektu: 1.106.271,94 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 532.730,49 zł

Więcej szczegółów na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-dziedzictwo-kulturowe-434-dziedzictwo-kulturowe-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-samorzadowe-instytucje-kultury/