CZŁONKOWIE WAŁBRZYSKIEGO KLASTRA ENERGETYCZNEGO Z DOFINANSOWANIEM NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII!!!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla członków Wałbrzyskiego Klastra Energii zgodnie z uchwałą nr 4323/VI/21 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny, Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), nabór nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 wybrany został do dofinansowania.

LIDER:

Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wałbrzychu

PARTNERZY:

Gmina Głuszyca

Gmina Jedlina -Zdrój

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ sp. z o.o.

 

Tytuł projektuBudowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego’’

Beneficjent: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałbrzychu

Nr projektu: RPDS.03.01.00-02-0001/21

Całkowita wartość projektu: 15.083.353,52 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 6.591.603,38 zł

Więcej szczegółów na stronie:

 

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1644-rozstrzygniecie-konkursu-nr-rpds-03-01-00-ip-01-02-388-20.html