DOFINANSOWANIE DLA GMINY STRZELIN NA KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SZKOLNYCH!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Strzelin, uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4829/VI/22 z dnia 24 stycznia 2022 w sprawie zmiany uchwały nr 4669/VI/21 z dnia 13 grudnia 2021, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców / beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.03.03.01-IZ.00-02-414/20 – II Runda).

 

Tytuł projektu:  „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie”

Beneficjent: Gmina Strzelin

Nr projektu:  RPDS.03.03.01-02-0036/21

Całkowita wartość projektu: 8.367.574,52 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 6.776.458,36 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-kolejno-najwieksza-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-03-03-01-iz-00-02-4-3/