DOFINANSOWANIE DLA GMINY WIĄZÓW NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ !

DOFINANSOWANIE DLA GMINY WIĄZÓW NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ !

 

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Wiązów otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa (Numer naboru RPDS.03.03.01-IZ.00-02-414/20 – I Runda) – uchwałą nr 4327/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2021.

 

Tytuł projektuPoprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej  przeznaczonym na cele edukacyjne w Wiązowie’’

Beneficjent: Gmina Wiązów

Nr projektu:  RPDS.03.03.01-02-0014/21

Całkowita wartość projektu: 2 025 877,70 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1 721 996,04 zł

 

 

Więcej szczegółów na stronie:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.03.03.01-IZ.00-02-414/20 – I Runda – 27.09.2021 r. oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów