DOTACJA DLA FIRMY CEZBUD CEZARIUSZ HEKIERT

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla firmy CEZBUD CEZARIUSZ HEKIERT otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach RPO WD 2014-2020, nabór RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Typ 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Tytuł projektu: Rozpoczęcie świadczenia usług gastronomicznych przez CEZBUD Cezariusz Hekiert

Beneficjent: CEZBUD CEZARIUSZ HEKIERT

Nr projektu: RPDS.01.05.01-02-0159/21

Całkowita wartość projektu: 486.288,93

Przyznana kwota dofinansowania: 316.285,48 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1705-aktualizacja-listy-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-konkursie-rpds-01-05-01-ip-01-02-420-21.html