DOTACJA DLA FIRMY PHUP FOTPOL S.C. GRZEGORZ BOKUN, WIOLETTA BOKUN

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla firmy PHUP FOTPOL S.C. GRZEGORZ BOKUN, WIOLETTA BOKUN otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach RPO WD 2014-2020, nabór RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Typ 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Tytuł projektu: „Poszerzenie katalogu usług PHUP FOTPOL S.C. GRZEGORZ BOKUN, WIOLETTA BOKUN”

Beneficjent: PHUP FOTPOL S.C. GRZEGORZ BOKUN, WIOLETTA BOKUN

Nr projektu: RPDS.01.05.01-02-0605/21

Całkowita wartość projektu: 253.134,24

Przyznana kwota dofinansowania: 160.000,00 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1681-rozstrzygniecie-konkursu-nr-rpds-01-05-01-ip-01-02-420-21.html