DOTACJA DLA GMINY BIELAWA NA WSPARCIE BIORÓŻNORODNOŚCI !

Przygotowany przez Zespół EffiCon projekt w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych nr naboru RPDS.04.04.01-IZ.00-02-191/16 -OSI, decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego (Uchwała nr 4703/V/17 z dnia 28.12.2017 r. wybrany został do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Wykorzystanie i udostępnianie lokalnych zasobów zbiornika ‘’Sudety’’ na cele turystyczne”

Nr projektu: RPDS.04.04.01-02-0014/17

Beneficjent: Gmina Bielawa

Całkowita wartość projektu: 447.206,74 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 378.425,73 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2018/01/Lista-proj-które-spełniły-kryteria-wyboru-proj-i-uzyskały-kolejno-największą-l-pkt-z-wyróżnieniem-proj-wybranych-do-dofinansowania-ZKD.pdf