DOTACJA DLA GMINY LUBOMIERZ NA REWITALIZACJĘ

Przygotowany przez Zespół EffiCon projekt w ramach RPO WD 2014-2020 Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów ZIT AJ, nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-171/16, decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego (Uchwała nr 4707/V/17 z dnia 28.12.2017 r.) zajął trzecie miejsce na liście rankingowej i wybrany został do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1

Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0016/17

Beneficjent: Gmina Lubomierz

Całkowita wartość projektu: 8.598.849,92 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 6.425.288,63 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2018/01/Lista-projektów-wybranych-do-dofRPDS.06.03.03-IZ.00-02-171_16-ZITAJ.pdf