DOTACJA DLA GMINY ŚWIDNICA MIEJSKA NA MODERNIZACJĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

 

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Świdnica Miasto, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – nabór RPDS.03.03.04-IP.03-02-334/18, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) PROJEKTY NIEGRANTOWE.

 

Tytuł projektu: „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica”

Beneficjent: Gmina Świdnica  

Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0003/19

Całkowita wartość projektu: 777.194,15 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 565.253,32 zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aw-typ-3-3-e-modernizacja-systemow-grzewczych-i-odnawialne-zrodla-energii-pr/