DOTACJA DLA GMINY ŻMIGRÓD NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Żmigród, uchwałą nr 3617/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020  dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkurs horyzontalny dla wnioskodawców / beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT WROF (Numer naboru RPDS.04.05.01-IZ.00-02-353/19).

 

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Żmigród”

Beneficjent: Gmina Żmigród

Nr projektu: RPDS.04.05.01-02-0013/19

Całkowita wartość projektu: 2.897.491,83 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 2.462.868,05 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

 

https://bip.dolnyslask.pl/a,120774,uchwala-nr-3617vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-26-kwietnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-uc.html