DOTACJA DLA MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (numer naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17) uchwałą nr 6142/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5498/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 r.

Tytuł projektu„Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu”

Beneficjent: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0054/17

Całkowita wartość projektu: 1.143.804,80 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 833.169,25 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=47406&str=1