Dotacja na największy projekt pozakonkursowy w ZIT AW

Przygotowany przez Zespół EffiCon projekt w ramach naboru RPDS.05.01.04-IP.03-02-204/16 ZIT AW– Uchwałą Nr 5062/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.4 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AW otrzymał dofinansowanie.

Tytuł projektu: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin  Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (droga Sudecka)’’

Beneficjent: Gmina Wałbrzych

Nr projektu: RPDS.05.01.04-02-0001/17

Całkowita wartość projektu: 60.316.057,24 zł

Przyznana  kwota dofinansowania z EFRR: 50.116.353,78

Przyznana  kwota dofinansowania z BP: 6.026.000,00 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2018/04/Lista-projektów-wybranych-do-dof-nabór-nr-RPDS.05.01.04-IP.03-02-204_16.pdf

wielkanoc2024