DOTACJA NA PRZEDSZKOLE DLA GMINY KONDRATOWICE

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Kondratowice, uchwałą nr 5420/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2018 r. otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020  Osi Priorytetowej 10 Edukacja Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny i OSI (nr naboru RPDS.10.01.01-IZ.00-02-276/17).

 

Tytuł projektu: „Przedszkole w Kondratowicach”

Beneficjent: Gmina Kondratowice

Nr projektu: RPDS.10.01.01-02-0036/17

Całkowita wartość projektu: 739.040,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 622.374,57 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_druk.php?iddok=44212&idmp=619&r=

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-1011-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-konkursy-horyzontalne-2/