DOTACJE DLA GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA I RADKÓW NA PROJEKTY ŻŁOBKOWE!

Dwa projekty przygotowane przez Zespół EffiCon otrzymały dotację w ramach Konkursu numer RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18  RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne. Uzyskana łączna kwota dofinansowania, czyli ponad 3,5 mln PLN, pozwoli na stworzenie w dwóch gminach – Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków – dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, co znacznie ułatwi powrót do pracy rodzicom po urlopach rodzicielskich, macierzyńskich czy wychowawczych, a także pozwoli na aktywizację zawodową rodziców poszukujących pracy.

 

 

Tytuł projektu:Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda

Beneficjent: Gmina Miejska Nowa Ruda

Nr projektu: RPDS.08.04.01-02-0077/18

Całkowita wartość projektu: 2.318.666,93 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.965.634,93 zł

Więcej szczegółów na stronie: http://rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl/documents/3644817/0/180907_ Lista rankingowa dla Konkursu zamkniętego nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290_18.pdf/c5971868-63c7-45d2-8f3d-21ec50d254ba

 

 

Tytuł projektu:Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków

Beneficjent: Gmina Radków

Nr projektu: RPDS.08.04.01-02-0050/18

Całkowita wartość projektu: 1.872.202,05 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.582.574,69 zł

Więcej szczegółów na stronie: http://rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl/documents/3644817/0/180907_ Lista rankingowa dla Konkursu zamkniętego nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290_18.pdf/c5971868-63c7-45d2-8f3d-21ec50d254ba