DWIE GMINY: CZARNY BÓR I GŁUSZYCA Z DOFINANSOWANIEM NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI !

Dwa projekty przygotowane przez zespół EffiCon dla Gminy Czarny Bór oraz Gminy Głuszyca, uchwałą nr 3784/VI/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020  zostały wybrane do dofinansowania  dla  Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych) nabór nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-390/20 i otrzymały łącznie ponad 6 mln zł.

 

Tytuł projektu: „Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze”

Beneficjent: Gmina Czarny Bór

Nr projektu: RPDS.01.03.04-02-0009/20

Całkowita wartość projektu: 7.749.411,68 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 4.570.672,68 zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://bip.dolnyslask.pl/a,121239,uchwala-nr-3784vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-1-czerwca-2021-r-w-sprawie-wyboru-proj.html

 

Tytuł projektu: „Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych”

Beneficjent: Gmina Głuszyca

Nr projektu: RPDS.01.03.04-02-0010/20

Całkowita wartość projektu: 2.405.024,37 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.634.452,17 zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://bip.dolnyslask.pl/a,121239,uchwala-nr-3784vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-1-czerwca-2021-r-w-sprawie-wyboru-proj.html