GMINA JAWORZYNA Z DOFINANSOWANIEM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

Opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Jaworzyna projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW (numer naboru RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18) uchwałą nr 256/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.

Tytuł projektu„Efektywna edukacja! – czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska”

Beneficjent: Gmina Jaworzyna Śląska

Nr projektu: RPDS.10.02.04-02-0012/18

Całkowita wartość projektu: 829.505,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 787.981,87 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,49203,idmp,1690,r,r