GMINA MARCINOWICE Z DOFINANSOWANIEM NA ROZBUDOWĘ PRZEDSZKOLA !

Opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Marcinowice projekt otrzymał dofinansowanie, plasując się na drugim miejscu wśród wybranych projektów, w ramach RPO WD 2014-2020 dla  Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW (Infrastruktura przedszkolna), nabór nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19

Tytuł projektu„Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach”

Beneficjent: Gmina Marcinowice

Nr projektu: RPDS.07.01.04-02- 0001/19

Całkowita wartość projektu: 1.336.166,04zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.035.655,86 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/71-inwestycje-w-edukacje-przedszkolna-podstawowa-i-gimnazjalna-714-inwestycje-w-edukacje-przedszkolna-podstawowa-i-gimnazjalna-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-infrastruktura-przedszkolna/