GMINA MIEJSKA KŁODZKO Z DOTACJĄ W RAMACH DZIAŁANIA 9.2 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH

Przygotowany przez Zespół EffiCon projekt Gminy Miejskiej Kłodzko w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalny wybrany został do dofinansowania. Dofinansowanie pozwoli utworzyć placówkę w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku, która zajmie się wspieraniem dzieci i młodzieży.

 

Tytuł projektu„Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku”

Beneficjent: Gmina Miejska Kłodzko

Nr projektu: RPDS.09.02.01-02-0019/18

Całkowita wartość projektu: 1.316.692,80 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.250.858,16 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/6534165-konkurs-nr-rpds-09-02-01-ip-02-02-291-18