GMINA PIEŃSK WRAZ Z PARTNERSKĄ GMINĄ WĘGLINIEC Z DOFINANSOWANIEM NA PRZEBUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Pieńsk – Lidera projektu oraz Gminy Węgliniec jako Partnera uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3,4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców / beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.03.04.01-lZ.00-02-392/20).

 

 

Tytuł projektu:Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węgliniec

Beneficjent: Gmina Pieńsk

Nr projektu: RPDS.03.04.01-02-0005/20

Całkowita wartość projektu: 5.739.760,71 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 3.723.668,07 zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://bip.dolnyslask.pl/a,120286,uchwala-nr-3455vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-9-marca-2021-r-w-sprawie-wyboru-projek.html