GMINA ŚWIDNICA Z DOFINANSOWANIEM NA BUDYNEK O PODWYŻSZNYCH PARAMETRACH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Świdnica otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat C: projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej), nabór nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-337/19 uchwałą ZWD z dnia 25 listopada 2019 r. nr 1474/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 1244/VI/19.

Tytuł projektu„Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica”

Beneficjent: Gmina Świdnica

Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0002/19

Całkowita wartość projektu: 2.708.226,22 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.310.207,56 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-zmiana-listy-25-11-2019-r-os-priorytetowa/