GMINA ŻARÓW Z DOFINANSOWANIEM NA PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH!

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Żarów,  uchwałą nr 4984/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla  Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (Schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych), nabór nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-428/21, został wybrany do dofinansowania.

 

Tytuł projektu: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”

Beneficjent: Gmina Żarów

Nr projektu: RPDS.01.03.04-02-0001/21

Całkowita wartość projektu: 5.004.848,63

Przyznana kwota dofinansowania: 2.999.537,12 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://bip.dolnyslask.pl/a,124449,uchwala-nr-4984vi22-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-8-marca-2022-r-w-sprawie-wyboru-projek.html