GMINA ŻÓRAWINA NA PIERWSZYM MIEJSCU WŚRÓD PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA!

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Żórawina uchwałą nr 676/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (numer naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18).

Tytuł projektu„Przebudowa zbiorników małej retencji w Gminie Żórawina”

Beneficjent: Gmina Żórawina

Nr projektu: RPDS.04.05.02-02-0002/18

Całkowita wartość projektu: 2.153.727,32 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.552.363,09 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-04-05-02-iz-00-02-317-18-oraz-informacja-o-skladzie-komisji-oceny-projektow/