GMINY STRZEGOM, MIEROSZÓW I NOWA RUDA Z DOFINANSOWANIEM NA INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ!

Projekty przygotowane przez zespół EffiCon dla trzech gmin: Strzegomia, Mieroszowa i Nowej Rudy, w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW (TYP A Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług) – numer naboru RPDS.06.01.04-IP.03-02-280/17 – uchwałą nr 125/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zostały wybrane do dofinansowania i otrzymały łącznie ponad 2,6 mln zł plasując się kolejno na 2, 3 i 4 miejscu listy ocenionych projektów.

Tytuł projektu: „Utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie w ramach Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów”

Beneficjent: Gmina Strzegom

Nr projektu: RPDS.06.01.04-02-0007/18

Całkowita wartość projektu: 4.659.301,05 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.250.446,50 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/plik,id,1232576,wer,1

 

 

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wolności 29 w Mieroszowie w ramach Działania Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

Beneficjent: Gmina Mieroszów

Nr projektu: RPDS.06.01.04-02-0006/18

Całkowita wartość projektu: 401.506,27 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 333.467,86 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/plik,id,1232576,wer,1

 

Tytuł projektu: „Przebudowa i remont obiektu istniejącego z przeznaczeniem na Klub Seniora w Jugowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Beneficjent: Gmina Nowa Ruda

Nr projektu: RPDS.06.01.04-02-0005/18

Całkowita wartość projektu: 1.347.023,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.102.657,62 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/plik,id,1232576,wer,1