GRANITE VON STRIEGAU SP. Z O.O. – 1 MIEJSCE NA LIŚCIE PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ DLA MŚP!!!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Granite von Striegau sp. z o.o., uchwałą nr 4164/VI/21 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 otrzymał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP), (Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), nabór nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-408/20.

 

Tytuł projektu: „Zakup automatycznych pił mostowych sterowanych numerycznie dla rozpoczęcia produkcji krawężników równoległych przez Granite von Striegau sp. z o.o.”

Beneficjent: Granite von Striegau sp. z o.o.

Nr projektu: RPDS.01.05.02-02-0014/20

Całkowita wartość projektu: 1.325.053,52 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 300.000,00  zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-os-priorytetowa-1-przedsiebiorstwa-i-innowacje-dzial-4/