KOLEJNE DOTACJE DLA GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE Z RPO WD 2014 – 2020

Dwa projekty przygotowane przez Zespół EffiCon w ramach naboru RPDS.04.04.02-IZ.00-02-192/16 – OSI Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF decyzją Zarządu  Województwa Dolnośląskiego wybrane zostały do dofinansowania – Uchwała nr 4704/V/17 z dnia 28.12.2017r.

Tytuł projektu: „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Katach Wrocławskich na cele turystyczne”

Nr projektu: RPDS.04.04.02-02-0003/17

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 3.065.127,54 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.248 980,99 zł

oraz

Tytuł projektu: ,,Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach’’

Beneficjent: Gmina Katy Wrocławskie

Nr projektu: RPDS.04.04.02-02-02-0002/17

Całkowita wartość projektu: 1.040.455,47 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 707.969,95zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2018/01/Lista-proj.-które-spełn.kryt_.-wyb.proj-i-uzyskały-kol.-najw.-liczb.-pkt.z-wyróz-proj.-wybr.-do-dof.-zmiana-listy.pdf