MARIO-BUS MARIUSZ OSOWSKI NA LIŚCIE PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ DLA MŚP

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla MARIO-BUS MARIUSZ OSOWSKI otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach RPO WD 2014-2020, nabór RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Typ 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Tytuł projektu: Nowa usługa transportowa dla osób niepełnosprawnych oferowana przez MARIO-BUS MARIUSZ OSOWSKI

Beneficjent: MARIO-BUS MARIUSZ OSOWSKI

Nr projektu: RPDS.01.05.01-02-0147/21

Całkowita wartość projektu: 248.081,18 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 160.000,00

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1705-aktualizacja-listy-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-konkursie-rpds-01-05-01-ip-01-02-420-21.html