I miejsce w Działaniu 4.2 !!!

Wkraczamy w Nowy Rok z przytupem !!! 

Po raz kolejny chcemy się pochwalić zajęciem I miejsca na liście rankingowej !!! 

cup-1010918_1920

 

Tym razem w ramach Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkurs horyzontalny – nabór na OSI.

 

Projekt pn.: „Sanitacja Gminy Borów etap III – budowa kanalizacji sanitarnej w Borowie (zadanie 3B) oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim”, opracowany przez naszych specjalistów otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby.

 

  • Nr. projektu: RPDS.04.02.01-02-0011/16,
  • Przygotowany dla Gminy Borów,
  • Całkowita wartość projektu: 16 634 880,81 zł,
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 004 326,30 zł.

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-4-2-1-gospodarka-wodno-sciekowa-konkursy-horyzontalne-nabor-na-osi/