MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W NOWEJ RUDZIE Z DOFINANSOWANIEM NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO!

 

 

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, uchwałą nr 4389/VI/21 w sprawie zmiany uchwały nr 1653/VI/20  w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020  dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (Samorządowe Instytucje Kultury), nabór nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-355-19.

 

Tytuł projektuPoprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie’’

Beneficjent:  Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie

Nr projektu:  RPDS.04.03.04-02-0005/19

Całkowita wartość projektu: 789 869,90 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 514 664,00 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

 

https://ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-zmiana-listy-11-10-2021-r-os-priorytetowa/