PARTNERSKI PROJEKT GMINY WOŁÓW NA PIERWSZYM MIEJSCU WŚRÓD PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH STRATEGII NISKOEMISYJNYCH!!!

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Wołów oraz Partnerów: Gminy Twardogóra, Żmigród, Milicz, Strzelin, Środa Śląska, Prusice oraz Gminy Miejskiej Oławy, uchwałą nr 3455/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2021 r. otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.03.04.01-lZ.00-02-392/20) zajmując I miejsce wśród wszystkich projektów wybranych do dofinansowania.

Tytuł projektu„Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice”

Beneficjent: Gmina Wołów

Nr projektu: RPDS.03.04.01-02-0002/20

Całkowita wartość projektu: 27.926.955,53 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 20.945.216,66 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://bip.dolnyslask.pl/a,120286,uchwala-nr-3455vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-9-marca-2021-r-w-sprawie-wyboru-projek.html