POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Z DOFINANSOWANIEM DLA PROJEKTU „AKADEMICKIE LO – SZKOŁA KONSTRUKTYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA”

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Politechniki Wrocławskiej, uchwałą nr 254/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.01.2019 r. otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF  (numer naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18).

 

Tytuł projektu„Akademickie LO – Szkoła konstruktywnego myślenia i działania”

Beneficjent: Politechnika Wrocławska

Nr projektu: RPDS.10.02.02-02-0028/18

Całkowita wartość projektu: 1.736.576,04 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.642.176,04 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,49201,idmp,1690,r,r