PROJEKT P.H.U. „ADAMPOL” ADAM CIEŚLA WYBRANY DO DOFINANSOWANIA!!!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla P.H.U. „ADAMPOL” ADAM CIEŚLA, decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.09.2022, wybrany został do dofinansowania w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Typ 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabór nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje

 

Tytuł projektu: Poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa P.H.U. „ADAMPOL” ADAM CIEŚLA

Beneficjent: P.H.U. „ADAMPOL” ADAM CIEŚLA

Nr projektu: RPDS.01.05.01-02-0128/21

Całkowita wartość projektu: 232.955,84

Przyznana kwota dofinansowania: 160.000,00  zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1750-aktualizacja-listy-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-konkursie-rpds-01-05-01-ip-01-02-420-24.html