LPR Miasta Świdnicy został zatwierdzony

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany prze EffiCon „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica na lata 2015-2024”, został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Świdnica.

Dzięki dużej aktywności społeczności lokalnej włączono w plan działań ponad 60 projektów inwestycyjnych, dot. remontów wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz remontów, przebudowy i wyposażenia istniejących obiektów celem nadania im funkcji kulturalnych, społecznych, gospodarczych lub edukacyjnych. Powyższe projekty tworzą listę A LPR i mogą zostać dofinansowane z Programu RPO WD na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Listę B LPR tworzy niespełna 30 projektów realizujących działania na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego (projekty infrastrukturalne i edukacyjne).

Wszystkie projekty ujęte ww. dokumencie pozwolą na  realizację w perspektywie kolejnych lat, wyznaczonych celów, których wynikiem będzie rozwój rynku pracy oraz poprawa warunków życia mieszkańców, w tym również osób starszych i niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: http://um.swidnica.pl/pages/strony-um/nasze-miasto/rewitalizacja/aktualnosci.php?g=8