PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO – MELIORACYJNE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. WYBRANE DO DOFINANSOWANIA!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Przedsiębiorstwa Wodno – Melioracyjnego w Ząbkowicach Śląskich sp. o.o., decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.09.2022, wybrany został do  dofinansowania w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Typ 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabór nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej
1 Przedsiębiorstwa i Innowacje.

 

Tytuł projektu: ZAKUP KOPARKI KOŁOWEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO – MELIORACYJNE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.

Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO – MELIORACYJNE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.

Nr projektu: RPDS.01.05.01-02-0122/21

Całkowita wartość projektu: 559.650,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 320.000,00  zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1750-aktualizacja-listy-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-konkursie-rpds-01-05-01-ip-01-02-420-24.html

wielkanoc2024