Rewitalizacja obszar ZKD– całe podium nasze!

Przygotowane przez Zespół EffiCon projekty w ramach RPO WD 2014-2020 Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – OSI, Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4842/V/18 z 30 stycznia 2018 r. (nr naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16) zajęły trzy pierwsze miejsca na liście rankingowej i wybrane zostały do dofinansowania.

1 MIEJSCE

Tytuł projektu: Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic’’

Beneficjent: Gmina Miejska Kłodzko

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0074/17

Całkowita wartość projektu: 11.804.064,34 zł

Kwota dofinansowania: 8.851.867,83 zł

 2 MIEJSCE

Tytuł projektu: ,,Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej oraz adaptacja lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku’’

Beneficjent: Gmina Bystrzyca Kłodzka

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0024/17

Całkowita wartość projektu: 4.626.070,24 zł

Kwota dofinansowania: 3.215.695,30 zł

 3 MIEJSCE

Tytuł projektu: ,,Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie OW Sudety’’

Beneficjent: Gmina Bielawa

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0079/17

Całkowita wartość projektu: 6.158.079,18 zł

Kwota dofinansowania: 3.781.705,24 zł

 GRATULUJEMY !!!

 Lista projektów wybranych do dofinansowania na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2018/02/Lista-proj.-kt%C3%B3re-spe%C5%82.-kryt.-