Subregion Wrocławski – IIT

Strona prowadzony jest przez EffiCon sp. z o.o.” s.k. na podstawie podpisanych z gminami umów.  Poniżej zaprezentujemy Państwu najważniejsze informacje istotne dla sprawnej  współpracy w zakresie  zgłaszania projektów, które mają być podstawą do utworzenia dokumentu programowego dla Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

UWAGA:
INFORMUJEMY, ŻE OD 19.10.2020 r. SYSTEM DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW ZOSTAŁ WYŁĄCZONY. 

 1. Projekty można będzie zgłaszać do systemu w terminie  do 18.10.2020 r.
 2. Zgłaszane projekty będę  weryfikowane przez  EffiCon,  Komitet Sterujący  oraz potencjalne podmioty finansujące  np.: samorząd województwa, ministerstwa, Komisja Europejska. Z tego powodu powinny to być przedsięwzięcia dojrzałe co najmniej w fazie koncepcyjnej. Proszę unikać tzw. listy życzeń.
 3. Każda gmina uzyska dostęp do systemu informatycznego, za pośrednictwem którego będzie wprowadzać projekty po podaniu hasła dostępu (tokenu). Tylko gminy są uprawnione do wprowadzania projektów, a haseł do systemu nie można przekazywać podmiotom trzecim.
 4. Lista adresów dostępowych  znajdują się pod tym linkiemHasła do systemu zostaną przesłane emailem osobom merytorycznym wyznaczonym do kontaktów w gminach
 5. Suma  wartości całkowitych projektów wprowadzonych do systemu przez indywidualną gminę lub powiat  nie może przekroczyć wartości alokacji dla indywidualnej gminy ustalonej przez Komitet Sterujący. Pod tym linkiem znajduje się informacja o limitach alokacji w podziale na gminy  (patrz też zakładka w  menu w prawym górnym rogu strony).
 6. Istnieje możliwość przesuwania środków pomiędzy i gminami. O takiej sytuacji należny powiadomić EffiCon najpóźniej do 18.10.2020 r. wskazując docelową gminę i wartości przesuwanych środków. Dla przykładu, jeżeli gmina X zdecyduje się oddać gminie Y 200 tys. PLN i Gmina Z 100 tys. PLN to gmina X musi poinformować EffiCon o tym fakcie.
 7. Uprawnione do zgłaszania do systemu projektów są wyłącznie  gminy. Jednak projekty mogą być realizowane również  przez inne podmioty takie jak organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, itp.  W związku z powyższym  zalecamy opublikowanie informacji o możliwości składania projektów na BIP Urzędu Gminy oraz indywidualne powiadomienie istotnych podmiotów z terenu  gminy.
 8. Podmioty zewnętrzne mogą wypełnić formularz projektu w wersji papierowej  lub elektronicznej (word – patrz pkt. 11)  i przekazać go do wprowadzenia do Urzędu GminyNie można przekazywać tokenów osobom nieupoważnionym.
 9. Projekty mogą być zgłaszane jeżeli  podmioty je realizujące wyrażają na to zgodę np. nie można zgłosić projektu dot. budowy inkubatora przedsiębiorczości przez instytucję otoczenia biznesu jeżeli nie wyraża ona na to zgody lub o tym nie wie.  Zabezpieczenie wyrażenia zgody przez podmioty zewnętrzne jest obowiązkiem gminy. 
 10. Minimalna  całkowita wartość projektu  wynosi 1000 tys. zł
 11. Wzór formularza projektowego w wersji word znajduje się pod tym linkiem, a w wersji pdf pod tym linkiem.  Zalecamy zapoznanie się z formularzami ponieważ w ich treści znajduje się również instrukcja wypełniania. 
 12. EffiCon przygotował dla Państwa również  wykaz przykładowych typów projektów wraz z przyporządkowanymi do nich  kategoriami interwencji  dot. przyszłej perspektywy finansowej 2021-2029, która znajduje się pod tym linkiemUWAGA: lista kategorii interwencji nie jest pełna w porównaniu do formularza projektu, a lista przykładowych projektów nie limituje w żaden sposób Państwa zamierzeń projektowych.
 13. Zachęcamy aby przed przystąpieniem  do wypełniania formularza projektu w systemie informatycznym  zapoznać się  się z treścią formularza projektowego (patrz pkt. 11), zgromadzić  niezbędne  informacje oraz zapoznać się z technicznymi aspektami dot. funkcjonowania systemu, które znajdują się pod tym linkiem  (patrz też zakładka w  menu  w prawym górnym rogu strony).
 14. UWAGA WAŻNE !!!! W przypadku pracy na jednym komputerze z większą ilością projektów  (używanie wielu tokenów) konieczne  jest  wyłącznie  w przeglądarce cookies lub praca w trybie prywatnym lub incognito. (Szczegóły znajdują się  w opis systemu informatycznego  -patrz pkt. 4)