Sukces w Działaniu 7.1 !!

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego projekt przygotowany przez nasz Zespół dla Gminy Kobierzyce spełnił kryteria wyboru i został wybrany do dofinansowania na mocy uchwały nr 3571/V/17 z dnia 30 marca 2017 r.

.fitness-center-1825635_1920

Projekty otrzymają dofinansowanie ze środków EFRR, w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.01.02-IZ.00-02-074/16).

 

  • Tytuł projektu: „Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce”
  • Przygotowany dla Gminy Kobierzyce
  • Całkowita wartość projektu: 38 857 313,14 zł
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 527 832,98 zł