TWIERDZA SREBRNA GÓRA Z DOFINANSOWANIEM NA REWALORYZACJĘ DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI KULTURALNYCH

Projekt, który został przygotowany przez zespół EffiCon, pozwolił Twierdzy Srebrna Góra sp. z o.o. uzyskać dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.04.03.01-IZ.00-02-369/19). Dofinansowanie zapewni środki na rewaloryzację Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra.

 

Tytuł projektu: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra

Nr projektu: RPDS.04.03.01-02- 0001/19

Całkowita wartość projektu: 15.459.439,50 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 10.499.415,04 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-04-03-01-iz-00-02-369-19/