WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ! – TRZY SZKOŁY PODSTAWOWE W GMINIE NOWA RUDA Z DOFINANSOWANIEM

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Nowa Ruda otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (numer naboru RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21) uchwałą nr 4778/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2022 r.

 

Tytuł projektuWiem, umiem, potrafię! – wsparcie edukacyjne uczniów/ uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)

 

Beneficjent: Gmina Nowa Ruda

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0055/21

Całkowita wartość projektu: 335.466,75 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 285.141,94 zł

 

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-10-02-01-iz-00-02-424-21/