WSPARCIE NA STARCIE! – TRZY SZKOŁY PODSTAWOWE W GMINIE MIEJSKIEJ NOWA RUDA Z DOFINANSOWANIEM

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (numer naboru RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21) uchwałą nr 4778/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2022 r.

 

Tytuł projektuWsparcie na starcie (edycja 2)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023

 

Beneficjent: Gmina Miejska Nowa Ruda

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0049/21

Całkowita wartość projektu: 421.186,51

Przyznana kwota dofinansowania: 358.008,51 zł

 

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-10-02-01-iz-00-02-424-21/