WSPARCIE NA STARCIE! – TRZY SZKOŁY PODSTAWOWE W GMINIE MIEJSKIEJ NOWA RUDA Z DOFINANSOWANIEM

Projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Nowa Ruda Miejska otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW (numer naboru RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18) uchwałą nr 256/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.

 

Tytuł projektu: „Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”

Beneficjent: Gmina Nowa Ruda Miejska

Nr projektu: RPDS.10.02.04-02-0008/18

Całkowita wartość projektu: 877.537,50 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 833.660,62 zł

 

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,49203,idmp,1690,r,r