Wspieramy obiekty dziedzictwa kulturowego !

Tym razem 2 i 3 miejsce dla projektów przygotowanych dla Gminy Miejskiej Kłodzko i Twierdzy Srebrna Góra !!!

Projekty przygotowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe –  konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Nr naboru RPDS.04.03.01-IZ.00-02-113/16) spełniły kryteria wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.
.away-1020200_1920

Projekt pn.: „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej, poprzez odtworzenie historycznej ścieżki w granicach obiektu Twierdzy Kłodzkiej wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej – adaptację pomieszczeń oraz terenów otwartych na cele wystawiennicze, edukacyjne i kulturowe”

  • Nr. projektu: RPDS.04.03.01-02-0006/16
  • Przygotowany dla Gmina Miejska Kłodzko
  • Całkowita wartość projektu: 4 927 071,20 zł
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 209 057,04 zł

 

download-1002802_1920Projekt pn.: „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

  • Nr. projektu: RPDS.04.03.01-02-0074/16
  • Przygotowany dla Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
  • Całkowita wartość projektu: 3 203 614,95 zł
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 083 652,00 zł

 

 

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2017/04/Nab%C3%B3r-113-OSI-z-4.3-Lista-projekt%C3%B3w-wybranych-do-dofinansowania-ZKD.pdf